(1)
Sklavounos, I.; Kostoulas, P.; Koutropoulos, G.; Theocharis, C.; Kouvara, M. Kalderimi X2, Tzoumerka, Epirus: Paving the Way for a New Generation of Craftspeople. JTBAU 2020, 100-111.